Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Ryczałt ewidencjonowany – Polski Ład

Ryczałt ewidencjonowany – Polski Ład – został obniżony podatek na usługi:

IT (programowanie, doradztwo, zarządzanie siecią i systemami informatycznymi, wydawanie gier i oprogramowania) do 12%
usługi opieki zdrowotnej (PKWiU 86) – do 14%
usługi architektoniczne i inżynierskie, badania i analizy techniczne, projektowania specjalistycznego – do 14%


Ze stawki 15 % usunięto m. in. usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, związane z instalowaniem oprogramowania i zarządzania siecią, architektoniczne i inżynierskie, w zakresie opieki zdrowotne

Nowa stawka 14%

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
 • architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

 • Nowa stawka 12%
 • a) związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2);
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Ryczałt ewidencjonowany – Polski Ład- nowa definicja wolnego zawodu

Wolny zawód to pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Z definicji zostały wykreślone zawody: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Te zawody nie będą już traktowane jako wolne zawody. Wskutek czego zmianie ulegnie dla nich stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Karta podatkowa – Polski Ład

Z dniem 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej przez lekarzy i lekarzy dentystów, felczerów, techników dentystycznych oraz pielęgniarki i położne, jeśli wykonują oni działalności na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (czyli przykładowo na rzecz szpitali czy przychodni).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można złożyć wniosku o opodatkowanie w tej formie. Karta podatkowa ma być “dostępna” jedynie dla tych podatników, którzy będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnują z niej i nie utracą prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu.

Wnioski o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, uwzględnione w decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego za 2021 r., mają zachować moc po wejściu w życie nowelizacji (tj. od 1 stycznia 2022 r.).

Z karty podatkowej mogą skorzystać osoby, które rozpoczną prowadzenie działalności jeszcze w tym roku (do końca 2021 r.)

Ryczałt ewidencjonowany – Polski Ład – najem prywatny

Najem prywatny od 2022 tylko rozliczany w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy – osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, tj. przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawodawca w tym aspekcie wprowadził prz

Ryczałt ewidencjonowany – Polski Ład – najem prywatny – przepisy przejściowe

Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z najmu prywatnego mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., czyli mają możliwość opodatkować najem również na zasadach ogólnych.

Dodatkowo, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/02161


Tagi: , , , , ,