Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Audyt

Audyt finansowy polega na badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania finansowego i prezentowanej w nim kondycji majątkowej i finansowej wynikającej ze zgodności sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych z przepisami prawa, zasad rachunkowości zwiększając zaufanie jego odbiorców do przedstawionych informacji.

Zwiększa on tym samym zaufanie do informacji przedstawionych w treści sprawozdania. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ sprawozdanie finansowe jednostki jest przedmiotem zainteresowania nie tylko właścicieli, organów zarządczych, urzędów skarbowych, instytucji publicznych, ale także banków, klientów, dostawców, obecnych jak i przyszłych pracowników. Na jego podstawie podejmowane są decyzje wpływające na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości podlegają:

 • banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
  spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe
  jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych

 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji
  pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro

 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Obecnie coraz częściej na audyt decydują się również właściciele firm, które nie podlegają ustawowemu obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, a którzy dostrzegają korzyści płynące z przeprowadzenia tego badania, takie jak np. poprawa efektywności działania, uporządkowanie procesów kontrolnych. Raport z badania potwierdza również, czy dana jednostka ma możliwość kontynuowania działalności, a jej sytuacja finansowa nie jest zagrożona w okresie przynajmniej 12 najbliższych miesięcy, co może być szczególnie istotne w ocenie dokonywanej przez podmioty zewnętrzne, takie jak banki, kontrahenci, dostawcy, pracownicy.

Audyt finansowy – usługi świadczone przez nas w tym zakresie obejmują:

 • badania statutowych sprawozdań finansowych
 • badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych wg ustawy rachunkowości lub MSSF
 • przeglądy ksiąg rachunkowych
 • przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych
 • badania planów przekształcenia
 • badania planów podziału
 • badania planów łączenia spółek
 • wycenę przedsiębiorstw
 • wycenę aportów
 • wycenę znaków towarowych
 • audyt prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych przeprowadzany na zlecenie Zarządu lub Właścicieli
 • audyty wybranych obszarów działalności firmy
 • audyt podatkowy.

W ramach prowadzonych przez nas działań zapewniamy:

 • przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, MSR/MSSF, Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej

 • nadzór kluczowego biegłego rewidenta gwarantujący wysoką jakość usług,
  zdefiniowanie, analizę i ocenę kluczowych obszarów ryzyka w działalności badanej jednostki,

 • ocenę obowiązujących w jednostce zasad rachunkowości, planu kont, polityki rachunkowości, kontroli wewnętrznej i obowiązującego ładu korporacyjnego.

W celu opracowania dostosowanej do Państwa potrzeb oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail oraz przesłanie wypełnionej karty informacyjnej: 


Karta informacyjna (*doc)

(kliknij aby pobrać kartę informacyjną)