Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami – dostosowujemy rozwiązania do Państwa potrzeb

  • Outsourcing funkcji głównej księgowej, dający dostęp do nowoczesnych form zarządzania księgowością
  • Outsourcing funkcji kontrolera finansowego, pozwalający na uniezależnienie się od braku odpowiedniej kadry na lokalnym rynku
  • Outsourcing funkcji dyrektora finansowego, dający możliwość zaoszczędzenia kosztów oraz wykorzystania rozwiązań praktycznych stosowanych w innych firmach.

Dodatkowo wpieramy Państwa w zakresie

Zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów

Skuteczność działania w dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości gospodarczej zależy w znacznej mierze od szybkości obiegu informacji w firmie oraz ich akceptacji przez odpowiednie szczeble kierownictwa w formie mobilnej z każdego miejsca i w każdym czasie.

Pomożemy Państwu zarządzać obiegiem dokumentów w różnych obszarach działalności firmy poprawiając przepływ informacji i zwiększając efektywność procesu podejmowania decyzji.

Efektywność zarządzania obiegiem dokumentów możemy dodatkowo wzmocnić za pomocą wprowadzenia odpowiednich procedur kontroli wewnętrznej w firmie, mających na celu zminimalizowanie ryzyka podatkowego, zwiększenie efektywności kosztowej i zapobieganie nadużyciom.

Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość automatycznego ewidencjonowania dokumentów obcych na podstawie zeskanowanych przez  system dowodów. Rozwiązanie to pozwala na automatyzację części powtarzalnej pracy, zmniejszenie ilości błędów ewidencyjnych, a także wdrożenie e – archiwum i dostęp do dokumentów online w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.

Ponadto oferujemy Państwu także możliwość wdrożenia systemu gromadzenia umów firmowych w formie elektronicznych baz danych ułatwiających szybki i uporządkowany dostęp do wszystkich umów posiadanych w firmie.

Zarządzania HR

Platforma internetowa do zarządzania HR to rozwiązanie ułatwiające codzienną komunikację kierownictwa z pracownikami w zakresie urlopów, nadgodzin, nieobecności, delegacji. Rozwiązania te pozwalają z jednej strony na szybszą akceptację dokumentów pracowniczych, efektywniejsze i skuteczniejsze zarządzanie nieobecnościami, wakatami, organizacją zastępstw, a także zapewnia dostęp pracownikom do ich własnych danych personalnych, dając tym samym ogromne oszczędności czasu, zużywanego papieru, kosztów wydruków, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa tych danych. Dział kadr szybciej uzyskuje również informacje pozwalające na dokonanie rozliczeń, co pozwala na bieżąco analizować koszty personalne, wyciągać odpowiednie wnioski i podejmować stosowane decyzje.

Zarządzanie należnościami, płynnością

Presja ze strony klientów i chęć zwiększenia sprzedaży często prowadzą w firmie do niekontrolowanego wzrostu należności, w tym także należności przeterminowanych. Aby temu zapobiec proponujemy Państwu wdrożenie skutecznych i efektywnych czasowo rozwiązań w zakresie windykacji miękkiej, obejmujących miedzy innymi przygotowywanie automatycznych przypomnień o niezapłaconych fakturach oraz wezwań do zapłaty pozwalających skutecznie poprawić płynności finansową bez konieczności zwiększania zaangażowania zasobów ludzkich.

Dodatkowo wspieramy Państwa w zakresie tworzenia procedur zarządzania należnościami oraz monitorowania płynności finansowej, zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej.