Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Kadry i płace

Dane kadrowe i wysokość wynagrodzenia mają charakter poufny. Powierzając nam prowadzenie kadr i płac masz pewność, że są one bezpieczne. Nasze działania oparte są na specjalizacji i szerokiej wiedzy, która zapewni Ci minimalizację kosztów poniesionych z tego tytułu. Organizacja prowadzonych przez nas procesów skierowana jest na wysoką jakość świadczonych usług.

Korzystając z naszych usług zagwarantujesz sobie:

 • możliwość zastąpienia wewnętrznego zespołu kadrowo-płacowego (zakres świadczonych przez nas usług nie wymaga dodatkowego wsparcia)
 • kompleksową obsługę spraw pracowniczych
 • rozliczenie wynagrodzeń oraz podatków i ZUS z zachowaniem poufności danych i bezpiecznego obiegu dokumentów
 • zgodność dokumentacji kadrowej pracowników Twojej firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami
 • comiesięczny cykl płacowy (począwszy od wprowadzenia danych do systemu kadrowo-płacowego poprzez kalkulację wynagrodzeń, obliczenie należnych składek ZUS i podatków, aż po realizację należności oraz raportowanie za pomocą ustalonego wspólnie wzoru).

 

Administracja kadrowa – zakres świadczonych usług:

 • obsługa w zakresie przyjęcia pracowników, zmian warunków zatrudnienia oraz ustania stosunku pracy (sporządzanie świadectw pracy i rozliczeń z pracownikiem)
 • prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zgodnie z Kodeksem Pracy
 • kontrola aktualności profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz wystawianie stosownych skierowań
 • kontrola aktualności szkoleń BHP
 • ewidencjonowanie i kontrola należnych urlopów oraz innych nieobecności w pracy
 • reprezentowanie Klienta podczas kontroli ZUS i PIP
 • bieżące informowanie Klienta o zmianach przepisów prawnych w zakresie dokumentacji kadrowej pracowników.

Administracja płacowa – zakres świadczonych usług:

 • rejestracja pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego ZUS
 • rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników
 • comiesięczne obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych
 • przygotowywanie i rozliczanie list płac do umów cywilno-prawnych /np. umowy o dzieło, umowy zlecenia/
 • sporządzanie miesięcznych raportów dla pracowników (RMUA)
 • kalkulacja miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT-11, PIT-40)
 • sporządzanie informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C)
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych
 • terminowe dostarczanie deklaracji do stosownych urzędów (ZUS, US, PEFRON, GUS)
 • kontakty z audytorami Klienta, ZUS i US.