Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Opinia biegłego rewidenta

Rezultatem badania sprawozdania finansowego przez biegły rewident jest sprawozdanie z badania.

Sprawozdanie z badania czyli opinia stwierdza czy sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz opinię o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową.

Opinia biegłego rewidenta – rodzaje:

bez zastrzeżeń,

z zastrzeżeniami

negatywna

odmowa wydania opinii.

Przyczyną zastrzeżenia mogą być:

1) wystarczające i odpowiednie dowody badania wskazują na istotne ale nierozległego zniekształcenia sprawozdania finansowego oraz

2) biegły rewident nie jest w stanie w ogóle uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, które stanowiłyby podstawę opinii, ale biegły rewident wyciąga wniosek, że możliwy wpływ na sprawozdanie finansowe ewentualnych niewykrytych zniekształceń mógłby być istotny, ale nie rozległy.

Jeśli biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, które wskazują rozległe zniekształcenia opinia jest negatywna.

Jeśli biegły rewident nie jest w stanie w ogóle uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, które mają rozległy wpływ na sprawozdanie finansowe – wówczas mamy do czynienia z odmowa wydania opinii.


Tagi: , , , , ,