Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

ZUS – jeden przelew zamiast czterech

Jeden przelew zamiast czterech – zmiany w numerach rachunków bankowych ZUS

Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie przepisów w systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącą wprowadzenia jednego indywidualnego rachunku bankowego dla każdego przedsiębiorcy opłacającego składki ZUS.

Obecnie mamy 4 rachunki bankowe ZUS:

  • należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

  • należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

  • należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  • należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Każdy przedsiębiorca opłacając składki musi dokonać przelewu kwoty wynikającej z danego rodzaju ubezpieczeń na konkretny dedykowany tym ubezpieczeniom rachunek.

W przypadku nawet drobnego błędu (np. w identyfikatorze firmy) ZUS ma problem z właściwym przyporządkowaniem kwoty do płatnika.

Tylko od stycznia 2016 r. było 281 tysięcy takich niezidentyfikowanych wpłat i w każdym z tych przypadków ZUS wszczynał postępowanie wyjaśniające.

Od 1 stycznia 2018 jeden rachunek na wszystkie wpłaty ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. roku każdy z przedsiębiorców będzie posiadał swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który przelewane będą jedną kwotą należności z tytułu składek.

Po wpłynięciu środków na taki rachunek ZUS rozdysponuje je dzieląc pomiędzy poszczególne fundusze.

ZUS będzie miał trzy miesiące (od 1 października do 31 grudnia 2017 r.) na przekazanie płatnikom informacji o ich indywidualnych rachunkach bankowych.

Informacja zostanie przekazana w postaci papierowej – pocztą,

lub w przypadku firm mających utworzony profil w systemie teleinformatycznym ZUS – za pośrednictwem tego systemu.

Elektroniczne  zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu

Dodatkowo zostany zrównane pod względem prawnym zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane w formie papierowej (pocztą) z zaświadczeniami w formie wydruków elektronicznych.

Ustawa zostanie przekazana pod obrady Senatu RP.

Dotychczasowy przebieg prac nad ustawą można sprawdzić na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1306

Tekst ustawy przyjętej przez Sejm RP dostępny jest pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1256_u/$file/1256_u.pdf


Tagi: , ,