Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Dobowe wyciągi bankowe

Dobowe wyciągi bankowe 

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt zmian w Ordynacji podatkowej nakładający na podatników obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów bankowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB).

Kogo będzie dotyczył obowiązek?

Nowy obowiązek będzie dotyczył:

  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
  • osób fizycznych, będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zwolnieni z przekazywania dobowych wyciągów bankowych będą:

  • mikro przedsiębiorcy
  • jednostki sektora finansów publicznych.

Sposób realizowania obowiązku wysyłania dobowych wyciągów bankowych

Zgodnie z zapisami projektu zmian w Ordynacji podatkowej obowiązek ten realizowany będzie:

  • w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku z siedzibą lub oddziałem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez przedsiębiorstwo,
  • w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku z siedzibą lub oddziałem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – bezpośrednio przez podatnika.

Cel wprowadzenia zmiany

Ministerstwo Rozwoju i Finansów prognozuje, że wprowadzenie omawianych zapisów pozwoli na ograniczenie oszustw i nadużyć w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych dzięki możliwości szybkiej identyfikacji transakcji podejrzanych oraz weryfikacji spójności deklarowanych przychodów i kosztów z faktycznymi.

Zdaniem Ministerstwa  z punktu widzenia podatników wprowadzenie obowiązku dobowych wyciągów bankowych pozwoli na:

  • uzyskiwanie przez nich informacji o nieuczciwych kontrahentach, a co za tym idzie na ochronę przed konsekwencjami ich działań,
  • zawiadamianie podatników o stwierdzonych nieprawidłowościach,
  • skrócenie czasu uzyskania zwrotów z podatków.

Projekt zmian w ustawie zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem 01.09.2017 r.

 

Treść zmian oraz aktualny etap prac nad ustawą można sprawdzić na stronie:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298650/katalog/12434302#12434302


Tagi: , , , ,