Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Leasing

Leasing samochodu – zestawienie podstawowych informacji 

 1. Leasing a definicja samochodu osobowego: 
 • Pojazd o masie nie większej niż 3,5 tony,
 • Konstrukcyjne przeznaczony do przewozu 9 osób włącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

 

 1. Leasing samochodowy – umowa sporządzona na rzecz korzystania z przedmiotu transakcji, zawarta na czas określony pomiędzy finansującym (leasingodawcą) a korzystającym (leasingobiorcą) w zamian za odpowiednie opłaty. Wyróżniamy dwa rodzaje:

 

 • Leasing finansowy – w czasie trwania umowy korzystający dokonuje odpisów amortyzacji, a wraz zakończoną umową staje się właścicielem samochodu,
 • Leasing operacyjny – odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący.

 

 1. Leasing samochodowy w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (art.3 ust.4).

 

 • Ustawa nie zawiera definicji leasingu,
 • Ustawa określa warunki jakie trzeba spełnić, aby przedmiot umowy stał się własnością korzystającego.

 

Po spełnieniu jednego z tych warunków mamy do czynienia z leasingiem finansowym, w przeciwnym razie mowa jest o leasingu operacyjnym.

 • Po opłaceniu ostatniej raty, wartość przedmiotu umowy zostaje przeniesiona na leasingobiorcę,
 • Korzystający ma prawo wykupu przedmiotu umowy, po opłaceniu ostatniej raty w cenie niższej niż wartość rynkowa samochodu z dnia nabycia,
 • Umowa zawarta na okres ekonomicznej użyteczności (czas zmniejszający ekonomiczną wartość środka trwałego z powodu zużycia) samochodu. Pamiętając, że czas trwania umowy nie może być krótszy niż ¾ okresu ekonomicznej użyteczności. Prawo własności może być przeniesione na korzystającego po zakończeniu umowy,
 • Suma zapłaconych wynagrodzeń z tyt. leasingu finansującemu, pomniejszona o dyskonto, przekraczająca 90% wartości rynkowej samochodu. Po zakończeniu transakcji własność przedmiotu umowy przenosi się na leasingobiorcę,
 • Umowa zawiera przyrzeczenie leasingodawcy względem przedłużenia lub ponownego zawarcia kontraktu z leasingobiorcą, na zasadach dotychczasowych lub korzystniejszych dotyczących tego samego samochodu,
 • Umowa zawiera możliwość rozwiązania kontraktu z zastrzeżeniem, że poniesione koszty oraz straty finansującego pokrywane są przez korzystającego,
 • Przedmiot umowy został indywidualnie dostosowany dla leasingobiorcy i bez wprowadzenia zmian, nie może być on używany przez inne jednostki.

 

 1. Leasing samochodowy w podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17b).

 

 • W Leasingu suma opłat po odliczeniu VAT jest większa bądź równa początkowej wartość samochodu.

 

  Leasing finansowy Leasing operacyjny
Samochód jako majątek U korzystającego U Finansującego
Amortyzacji dokonuje Korzystający Finansujący
Zawarcie umowy – okres Czas oznaczony Min. 40% normatywnego czasu amortyzacji
Rata część odsetkowa Koszty uzyskania przychodu Koszty uzyskania przychodu
Rata część kapitałowa Wartość samochodu

→Amortyzacja (Koszty uzyskania przychodu)

Koszty uzyskania przychodu
Koszty uzyskania przychodu Koszty użytkowania: paliwo, energia, konserwacja, ubezpieczenie, itp.

 

 

 1. Leasing samochodowy w podatek od wartości dodanej – VAT.

 

 • 50% kwoty podatku naliczonego (od zakupu) stanowią wydatki na:
  • Czynsz inicjalny,
  • Miesięczna rata,
  • Wydatki na wykup samochodu po zakończeniu umowy,

 

  Leasing finansowy Leasing operacyjny
VAT Opłacony z góry od sumy rat leasingowych Doliczany do pierwszej opłaty leasingowej oraz wszystkich rat leasingowych

 

 


Tagi: , , , , ,