Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Pożyczka od wspólnika – spółka osobowa

Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika – skutki podatkowe i ewidencja księgowa

Spółki osobowe prawa handlowego:

* spółki jawne,

* spółki komandytowe,

* spółki partnerskie oraz

* spółki komandytowo-akcyjne)

– Według KSH mogą one we własnym imieniu nabywać prawa, uczestniczyć w procesie sądowym jako strona oraz zaciągać zobowiązania.

 

Pożyczka – wspólnik będący osobą fizyczną:

 Pożyczka wspólnika – konsekwencje w PIT

 *Podatnikiem podatku dochodowego jest nie spółka, a wspólnicy (proporcjonalnie do udziału w zysku).

 

Pożyczka od wspólnika – Otrzymanie i zwrot pożyczki

Odsetki naliczone od pożyczanego kapitału:

* dla wspólnika-pożyczkodawcy

– nie są kosztem uzyskania przychodu – gdyż nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu odsetek od własnego kapitały włożonego przez podatnika w źródło przychód,

 – traktowane będą jako przychód z kapitałów pieniężnych – opodatkowany zryczałtowanym podatkiem 19%,

 

*dla pozostałych wspólników

–kiedy pożyczka posłużyła do realizacji celów działalności gospodarczej – jako koszt uzyskania przychodu (proporcjonalnie do posiadanych udziałów,

-kiedy przeznaczono kwotę pożyczki na rzecz środków trwałych, to do dnia przekazania ich do użycia, odsetki zwiększać będą wartość początkową składnika majątku.

 

Pożyczka od wspólnika – instytucja zwolnienia spółki z długu

* Gdy spółka-dłużnik zostaje zwolniona z długu, to zobowiązanie wygasa (pożyczka zostanie potraktowana jak przychód z działalności gospodarczej i rozliczona przez każdego wspólnika).

 

Pożyczka od wspólnika – ewidencjonowanie w księgach rachunkowych 

Koszty, które są traktowane indywidualnie u poszczególnych wspólników powinny być ujęte w odrębnej ewidencji analitycznej. Tak właśnie jest w przypadku odsetek od pożyczki, której dłużnikiem jest spółka, a wierzycielem wspólnik.

 

 

Pożyczka od wspólnika – instytucja zwolnienia spółki z długu

* Gdy spółka-dłużnik zostaje zwolniona z długu, to zobowiązanie wygasa (pożyczka zostanie potraktowana jak przychód z działalności gospodarczej i rozliczona przez każdego wspólnika).

 

Doradztwo

 


Tagi: , ,