Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Podatek u źródła

Podatek u źródła dotyczy transakcji międzynarodowych, w których

 • podatnikiem jest podmiot otrzymujący wynagrodzenie  a
 • płatnikiem zaś jest podmiot dokonujący wypłaty.
Podatek u źródła – obowiązek powstaje w przypadku
 • Płatności na rzecz zagranicznych firm,
 • przychód został osiągnięty na terytorium Polski,
 • wynagrodzenie dotyczy przychodów wymienionych w art. 29 ust. 1 PIT i art. 21 ust. 1 CIT.
Podatek u źródła – dotyczy przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT i art. 29 ust. 1 PIT dotyczące między innymi:
 • z odsetek,
 • z praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do znaków towarowych i wzorów zdobniczych,  w tym również ze sprzedaży tych praw,
 • z należności związanych z udostępnianiem tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
 • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego.
 • z tytułu świadczenia usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • uzyskane na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Podatek u źródła – w zależności od rodzaju transakcji wynosi 10% lub 20%.

Podatek u źródła – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

W przypadku dokonywania płatności  dotyczące powyższych przychodów – należy w pierwszej kolejności sprawdzić umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Państwem – odbiorcy płatności.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – z wieloma Państwami – przewidują zwolnienie w podatku u źródła lub stosowanie preferencyjnej stawki.

Warunkiem stosowania zwolnienia w podatku lub obniżonej stawki – jest posiadanie certyfikatu rezydencji podmiotu zagranicznego.

 

Podatek u źródła  – obowiązek podatkowy 
wypłata z tytułu transakcji wymienionych powyżej – na rzecz osoby fizycznej – nie mającej miejsca zamieszkania w Polsce
 1. obowiązek zapłaty podatku do US – wg. miejsca zamieszkania płatnika (os. fiz.) lub siedziby (os. prawna),
 2. obowiązek zapłaty podatku do 20 – tego dnia następnego miesiąca, w którym podatek został pobrany
 3. przesłać do US  określonego w poprzednich punktach- PIT-8AR  – termin – do końca stycznia – po zakończeniu roku
 4. przesłać IFT-1R do podatnika i urzędu skarbowego  właściwego w sprawie opodatkowania osób zagranicznych – termin do końca stycznia – jeśli  informacja jest składana w formie pisemnej lub do końca lipca – jeśli składana jest w formie elektronicznej,
 5. na żądanie przesłać  – w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

wypłata z tytułu transakcji wymienionych powyżej – na rzecz osoby prawnej – nie mającej miejsca zamieszkania w Polsce
 1. obowiązek zapłaty podatku do US – właściwy do opodatkowania osób zagranicznych
 2. obowiązek zapłaty podatku do 7 – tego dnia następnego miesiąca, w którym podatek został pobrany
 3. przesłać do US  określonego w poprzednich punktach- CIT-10 Z  – termin – do końca stycznia – po zakończeniu roku
 4. przesłać IFT-2R do podatnika i urzędu skarbowego  właściwego w sprawie opodatkowania osób zagranicznych – termin do końca marca
 5. na żądanie przesłać  – w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

W przypadku wątpliwości – zapraszamy do kontaktu.

Doradztwo

 

 

 


Tagi: , , ,