Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Beneficjent rzeczywisty

Beneficjent rzeczywisty

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad przedsiębiorstwem.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Spółek.

Rejestr dotyczy spółek:

 • jawnych
 • komandytowych
 • komandytowo  – akcyjnych
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • prostych spółek akcyjnych
 • akcyjnych z wyjątkiem spółek publicznych

 

Beneficjent rzeczywisty spółki

 • to osoba, która kontroluje spółkę w sposób bezpośredni lub pośredni, wpływa na działania lub czynności podejmowane przez spółkę
 • to osoba, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja okazjonalna lub nawiązywane stosunki gospodarcze.
 • w przypadku osób prawnych to:
 • osoba fizyczna- udziałowiec, akcjonariusz posiadającą więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów, akcji
 • osoby fizyczne – posiadające więcej więcej niż 25% ogólnej liczby głosów (także jako zastawnik lub użytkownik, także na podstawie porozumień)
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczy udziałów lub akcji spółki lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki także jako zastawnik lub użytkownik, także na podstawie porozumień)
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnień, podmiotu dominującego
 • brak możliwości określenia osoby fizycznej według powyższych zasad – osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze

 

Osoby reprezentujące Spółkę są zobowiązane do zgłoszenia rzeczywistego beneficjenta.

Zgłoszenie należy dokonać w formie elektronicznej poprzez stronę:

https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Zgłoszenie jest podpisywane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub epuapem wraz z oświadczeniem potwierdzającym prawdziwość informacji (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych oświadczeń).

Zgłoszenie spółek wpisanych do KRS do 13 października 2019 powinno nastąpić do 13 kwietnia 2020.

Zgłoszenie spółek wpisanych do KRS po 13 października 2019 powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.

 

Niewywiązanie się z obowiązku może wiązać się z karą w wysokości 1 mln zł.

 


Tagi: