Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Badania i rozwój – 2017

Badania i rozwój – 2017

Od stycznia 2017 r. podatnicy, którzy:

 • rozpoczynają działalność gospodarczą – w roku rozpoczęcia działalności
 • są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem – także w drugim roku podatkowym prowadzenia tej działalności

mają możliwość otrzymania bezpośredniego zwrotu kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Badania i rozwój – bezpośredni zwrot kosztów

Zwrot ten przysługuje w sytuacji, gdy podatnik uprawiony do skorzystania z ulgi B+R

 • nie może odliczyć wynikającej z ulgi kwoty w całości ze względu na poniesioną stratę lub
 • zbyt niski dochód podlegający opodatkowaniu.

Skorzystanie ze zwrotu bezpośredniego uniemożliwia odliczenie tych samych kwot w ramach ulgi B+R w kolejnych sześciu latach podatkowych.

Kwotę bezpośredniego zwrotu ustala się jako:

 • iloczyn nieodliczonej części ulgi B+R oraz
 • stawki podatku, obowiązującej danego podatnika w roku podatkowym, którego dotyczy zwrot.

Jako podatnika rozpoczynającego działalność wskazuje się tutaj firmy faktycznie nowe, a nie powołane w wyniku restrukturyzacji w praktyce kontynuujące dotychczasową działalność w nowej formie prawnej (sytuacja taka wyłącza możliwość skorzystania z bezpośredniego zwrotu wydatków na B+R).

Warto zauważyć, iż możliwość korzystania z ulgi B+R nie jest uzależniona od poziomu innowacyjności, ani od ostatecznego wyniku podejmowanych działań badawczo – rozwojowych.

Niewątpliwą korzyścią  w przypadku omawianej ulgi jest też fakt, iż stanowi ona wsparcie.

W odróżnieniu np. od dotacji nie wymaga specjalnego aplikowania w ramach konkretnego naboru wniosków przeprowadzanego w określonym czasie.

Limity dotyczące kosztów kwalifikowanych

Koszty kwalifikowane mogą być odliczane w ramach ulgi B+R do wysokości nieprzekraczającej określonych limitów, które zależą od rodzaju poniesionego wydatku oraz statusu danego podatnika.

 

 

Rodzaj kosztu kwalifikowanego Limity w 2016 r. Limity w 2017 r.
mikro, mali i średni przedsiębiorcy pozostali podatnicy mikro, mali i średni przedsiębiorcy pozostali podatnicy
należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz składki z tyt. tych należności 30% 30% 50% 50%
nabycie materiałów i surowców 20% 10% 50% 30%
ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych
odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
odpisy amortyzacyjne
koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zaliczane są do kosztów kwalifikowanych od 01.01.2017 r. 50% możliwość zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów kwalifikowanych mają na chwilę obecną wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Zmiany planowane w przepisach dotyczących ulgi B+R

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt zmian dot. zasad korzystania z ulgi B+R, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

Projekt przewiduje m.in.:

 • zwiększenie wysokości limitów dotyczących kosztów kwalifikowanych do 100% niezależnie od rodzaju tych kosztów i wielkości podatnika oraz do 150% w przypadku podmiotów posiadających status centrów badawczo – rozwojowych,
 • rozszerzenie i doprecyzowanie katalogu kosztów kwalifikowanych, a w szczególności zaliczenie do kosztów kwalifikowanych:
 • wynagrodzeń oraz składek z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło,
 • kosztów nabycia specjalistycznego sprzętu, który nie jest zaliczany do środków trwałych (np. naczyń i przyborów laboratoryjnych i urządzeń pomiarowych),
 • dodatkowy katalog kosztów kwalifikowanych dla centrów badawczo – rozwojowych (obejmujący m.in. koszty odpisów amortyzacyjnych od budynków, budowli i lokali wykorzystywanych do prac B+R oraz koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych uzyskanych od osób trzecich),
 • możliwość korzystania z ulgi B+R przez podatników działających na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie tej strefy,
 • doprecyzowanie funkcjonujących obecnie zapisów dotyczących m.in. :
 • zwrotu bezpośredniego wydatków na B+R (wprowadzające obowiązek zwrotu tej kwoty np. w przypadku likwidacji działalności gospodarczej przed upływem trzech lat podatkowych),
 • zaliczania do kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń oraz składek w takiej części, w jakiej dany pracownik przeznacza swój czas pracy na działalność badawczo-rozwojową (obecnie podatnicy mają możliwość odliczenia w ramach ulgi wyłącznie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej – a więc mających w umowie konkretne wskazanie o wykonywaniu czynności w zakresie działalności B+R).

Treść zmian oraz aktualny etap prac nad ustawą można sprawdzić na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298150/katalog/12432002#12432002

Czytaj część I:

https://naumczyk.pl/ulga-podatkowa/


Tagi: ,