Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

ZUS – dla małych firm – czy będzie niższy ?

ZUS – dla małych firm – czy będzie niższy ?

ZUS – Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało „Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, zgodnie z którym wysokość składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dla małych firm byłaby uzależniona od wysokości osiąganych przez nie przychodów.

ZUS – Kogo będą dotyczyły zmiany?

Możliwość korzystania z obniżonych składek ZUS będą miały firmy, które:

  • uzyskają przychody nieprzekraczające w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (z tym, że w przypadku rozpoczęcia, zakończenia albo zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego, limit przychodów będzie ulegał proporcjonalnemu zmniejszeniu),
  • nie będą opłacały zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
  • nie będą korzystały z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. „mały ZUS”).

Obniżone składki będą więc przysługiwały firmom, których miesięczny przychód nie przekroczy 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. byłaby to wartość 5000,00 zł).

Jaka będzie wysokość podstawy wymiaru składek ZUS?

Zgodnie z założeniami projektu zmian składki ZUS będą rosły wraz ze wzrostem przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwo. Ministerstwo Rozwoju i Finansów w drodze rozporządzenia będzie podawało przedziały przychodu wraz z przyporządkowaną do nich wysokością podstawy składek. W momencie, kiedy przychód firmy przekroczy górną granicę najwyższego przedziału podstawa wymiaru będzie równa obecnej – ustalonej wg. standardowych zasad, czyli wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Jaki jest cel wprowadzanych zmian w składkach ZUS ?

Zmiany mają na celu obniżenie nadmiernego obciążenia finansowego przedsiębiorców uzyskujących niewielkie przychody z prowadzonej działalności oraz skłonienie tych, którzy obecnie działają w szarej strefie, do legalnego funkcjonowania na rynku.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Projekt ustawy wraz z wykazem prac legislacyjnych dostępny jest na stronie:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297459/katalog/12427910#12427910


Tagi: