Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym 2019

Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym 2019

przewidują, iż jednostka mała, która spełnia dwa warunki:

 • w roku,  za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz za rok poprzedzający
 • lub w przypadku jednostek rozpoczynających działalność lub prowadzenie ksiąg rachunkowych

nie przekraczają dwóch z trzech wartości:

 • 25.500.000 zł – suma bilansowa na koniec roku obrotowego
 • 51.000.000 zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy
 • 50 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
 • podjęcia decyzji w formie uchwały przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe o możliwości stosowania uproszczeń w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdania finansowego oraz wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości.

Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym 2019:

 • leasing – klasyfikacja według zasad podatkowych
 • kalkulacja kosztu wytworzenia produktu – kalkulacja w oparciu o bezpośredni koszt wytworzenia powiększony o pośrednie koszty wytworzenia bez uwzględnienia poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych (koszt wytworzenia nie może być wyższy niż cena sprzedaży netto)
 • odstąpienie od naliczenia podatku odroczonego
 • niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wyceny, ujawniania instrumentów finansowych

Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym wprowadzone w 2019:

 • odstąpienie od tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących świadczeń na rzecz pracowników – w tym świadczeń emerytalnych
 • wycena aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartości aktywów oraz rezerw na znane ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń – bez zachowania zasady ostrożnej wyceny
 • odpisy amortyzacyjne oraz umorzeniowe – stosowanie według zasad podatkowych.

Ponadto dodatkowym uproszczeniem w sprawozdaniu finansowym 2019 może być również odstąpienie od sporządzania:

 • rachunku przepływów pieniężnych
 • zestawienia zmian w kapitale własnym
 • sprawozdania z działalności (pod warunkiem umieszczania w informacji dodatkowej informacji o nabyciu udziałów własnych)

Nowe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za 2019

Nowe uproszczenia w 2019 r. nie mogą być stosowane przez spółki kapitałowe, spółki jawne, komandytowe, komandytowo- akcyjne, których wszyscy wspólnicy ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność są: spółki kapitałowe, spółki jawne, komandytowe, komandytowo- akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.