Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Ułatwienia w odzyskiwaniu długów

Poprawa płynności finansowej firm i tym samym przeciwdziałanie zatorom płatniczym – to jeden z celów tzw. Pakietu wierzycielskiego.

Sejm 7 kwietnia 2017 r. przyjął przekazane przez Senat poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (tzw. „pakiet wierzycielski”).

Ustawa zawiera m.in.:

  • zmianę w przepisach Kodeksu cywilnego wprowadzającą zapis o solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom z tytułu wykonanych przez nich robót budowlanych,

  • zapisy przewidujące utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych,

  • podwyższenie z 10 000,00 zł na 20 000,00 zł progu kwoty należności, których można dochodzić w postępowaniu uproszczonym,

  • zapis pozwalający na umieszczenie w księdze wieczystej ostrzeżenia o zakazie zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

  • zapis pozwalający na uznanie sprzedaży nieruchomości obciążonej zakazem zbycia za prawnie nieważną,

  • możliwość zobowiązania dłużnika do sporządzenia wykazu czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela (zapis ten dotyczy np. przekazania składników majątku rodzinie lub znajomym w celu uniknięcia ich zajęcia).

Większość zapisów ustawy wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Tekst ustawy nie został jeszcze ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP. Dostępny jest na stronie Sejmu:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1185_u/$file/1185_u.pdf


Tagi: