Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

SPÓŁKI KOMANDYTOWE CIT

9SPÓŁKI KOMANDYTOWE CIT
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw („uzp”).

SPÓŁKI KOMANDYTOWE uzyskują status podatnika CIT:
od 1 stycznia 2021
lub od
1 maja 2021 r.

W związku z wątpliwościami PIBR skierowała do Ministerstwa Finansów prośbą o interpretację nowych przepisów prawa i wyjaśnienie ich konsekwencji dla sprawozdawczości badanych spółek komandytowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości uzgodnionymi z Departamentem Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów:

Ww. przepisy przewidują, iż spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r.:

Gdy spółki komandytowe stają się podatnikiem CIT:
1. od 1 stycznia 2021 r., – termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości („uor”)
(31 grudnia 2020 r., w przypadku gdy rok obrotowy równy jest kalendarzowemu) pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z ustawy uzp.


2. od dniem 1 maja 2021 r., to wówczas jest zobowiązana – wyłącznie dla celów podatkowych – do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.).


Spółka komandytowa nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego na ten dzień, tj. 30 kwietnia 2021 r.

Rok obrotowy spółki komandytowej za 2021 r. będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe.

Z brzmienia ustawy uzp (art. 12 ust. 4, który stanowi lex specialis do art. 3 ust. 1 pkt 9 uor) wynika także możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych (jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.) i kontynuacji roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zatem, jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Spółka komandytowa uzyskuje status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. możliwe są dwie sytuacje, w zależności od decyzji spółki komandytowej:

(1) sprawozdanie finansowe dla celów sprawozdawczych (uor) obejmuje rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie finansowe za kolejny rok – podobnie, tj. okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., z tym, że 30 kwietnia 2021 r. spółka powinna zamknąć księgi rachunkowe dla celów podatkowych – bez sporządzania sprawozdania finansowego lub

(2) sprawozdanie finansowe dla celów sprawozdawczych (uor) obejmuje rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. i kończący się 30 kwietnia 2021 r.
Sprawozdanie finansowe za kolejny rok obrotowy obejmuje 8 miesięcy, tj. okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na 30 kwietnia 2021 r. będzie wówczas zamknięciem zarówno dla celów finansowych (sporządzenie sprawozdania finansowego) jak i podatkowych.
Z pismem PIBR można zapoznać się tutaj.

Odpowiedź MF dostępna jest tutaj. Zwracamy uwagę, że odpowiedź dotyczy tylko pierwszej części pisma PIBR.