Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Podatek dochodowy 2019 – zmiany – formy i sposobu opodatkowania

Podatek dochodowy 2019 – zmiany – formy i sposobu opodatkowania

Zmiany w obowiązku informowania o wyborze formy i sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2019 roku

 

Od 01.01.2019 r. zmianie uległy terminy, w których należy poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania lub zmianie sposobu opłacania podatku.

 1. Zmiana formy opodatkowania

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od początku 2019 r. podatnik, który chce dokonać zmiany formy opodatkowania, powinien zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód (czyli jeśli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w lutym 2019 r., to czas na zgłoszenie jest do 20 marca 2019 roku).

Możliwe formy opodatkowania:

 • Skala podatkowa umożliwia:
  • odliczenie ulgi na dzieci,
  • rozliczenie się wspólnie z małżonkiem,
  • uwzględniana jest kwota zmniejszająca podatek, której wysokość zależna jest od wysokości podstawy opodatkowania,
  • wysokość stawki podatku wynosi:

–   18% – gdy dochód nie przekracza 85 528zł;

– 15 395 zł 04 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł – gdy dochód przekracza 85 528zł;

 

 • Podatek liniowy
 • wysokość stawki  podatku dochodowego to 19% – jest polecany osobom o wysokich dochodach.

 

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  
 • jest przeznaczony raczej dla małych firm,
 • podatek obliczany jest od osiągniętych przychodów, bez uwzględniania kosztów związanych z prowadzoną działalnością według stawki ryczałtu właściwej dla danego rodzaju działalności (niektóre rodzaje działalności są wyłączone zmożliwości opodatkowania ryczałtem).

 

 • Karta podatkowa
 • Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości,
 • podatek jest ustalony odgórnie przy uwzględnieniu:

–   rodzaju i zakresu prowadzonej działalności

–   liczby zatrudnionych pracowników

– liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza

i podawany jest jako stała kwota płatna w danym roku w obwieszczeniu Ministra Finansów i Rozwoju.

 

 1. Zmiana sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy

Na początku roku możliwa jest również zmiana sposobu opłacania podatku. Dostępne są:

  • wpłaty miesięczne,
  • wpłaty kwartalne.

Począwszy od 2019 roku podatnicy o wyborze sposobu opłacania zaliczki na podatek za dany rok będą informowali naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym składanym za dany rok, w którym stosowali kwartalny sposób regulowania zobowiązań w podatku dochodowym.

 

 1. Zmiany w sposobie informowania o wyborze zaliczek uproszczonych.

Podatnicy mają również możliwość wyboru  zaliczek uproszczonych:

  • mogą z nich korzystać podatnicy opodatkowani skalą podatkową lub podatkiem liniowym,
  • wysokość zaliczek na 2019 ustalana jest na podstawie zeznania rocznego złożonego w roku poprzednim, czyli zeznania za 2017 rok.
  • zaliczka jest w stałej wysokości przez cały rok, należy ją wpłacać co miesiąc, nawet gdy działalność w danym roku nie daje dochodów lub są one mniejsze niż te stanowiące podstawę obliczania kwoty zaliczek (można złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o obniżenie wysokości zaliczki, ale nie ma pewności, że urząd wyda pozytywną decyzję),
  • w zeznaniu rocznym wylicza się podatek na podstawie rzeczywistego dochodu osiągniętego w danym roku i ewentualnie dopłaca różnicę,
  • począwszy od 2019 roku podatnicy o wyborze zaliczek uproszczonych w danym roku będą informowali naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym składanym za dany rok.

 

W przypadku pytań dotyczących przedstawionych zagadnień zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

https://naumczyk.pl/uslugi/doradztwo/