Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

fotowoltaika-a-akcyza

Akcyza a produkcja energii o mocy 1 MW

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

-zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję

-zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię. Oznacza to, że zużycie wyprodukowanej energii elektrycznej na własne potrzeby co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zwolnienie z opodatkowania akcyzą

Zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię, podlega jednak zwolnieniu z opodatkowania podatkiem akcyzowym. (art. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego).

Jeżeli zatem produkowanie energii odbywa się z wykorzystaniem generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i energia ta zostaje wykorzystana na własne potrzeby, to podatnikowi przysługuje zwolnienie z akcyzy energii wyprodukowanej na własne potrzeby.

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie akcyzy

Generalnie podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zamierzające wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym powinny dokonać zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej akcyzie.

Od tej zasady istnieje jednak wyjątek odnoszący się do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Po spełnieniu tych warunków dany podmiot nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie akcyzy.

Deklaracje podatkowe AKC-KZ

Pomimo braku obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego przez podmiot produkujący energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, podmiot ten jest zobligowany do składania deklaracji akcyzowych.

Z obowiązku składania deklaracji podatkowych zostały zwolnione jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub tych, których obejmuje zwolnienie z akcyzy energii wyprodukowanej na własne potrzeby.

Podatnik ma zatem obowiązek składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Deklaracja AKC-KZ to deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego.

Deklaracja AKC-KZ jest składana przez podatnika, który w danym kwartale będzie wykazywał w deklaracji wyłącznie wyroby, których obejmuje zwolnienie z akcyzy energii wyprodukowanej na własne potrzeby.

Ewidencja ilościowa energii elektrycznej

Na podstawie art. 138h ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej jest obowiązany podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 tej ustawy.

Zgodnie z art. 138h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej nie ma zastosowania do:

  1. podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot,
  2. osób fizycznych produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW

– pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.