Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Dokumentacja cen transferowych – zmiany

Dokumentacja cen transferowych – zmiany

Od 1 stycznia 2019 r. lokalną dokumentację cen transferowych sporządza się dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym,

której wartość pomniejszona o VAT przekracza w roku obrotowym progi:

10.000.000 zł – w przypadku transakcji towarowych

10.000.000 zł w przypadku transakcji finansowych

2.000.000 zł w przypadku transakcji usługowej

2.000.000 zł w przypadku innej transakcji niż wymienionej wyżej.

Progi dokumentacyjne są ustalone odrębnie dla:

 • Każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnym od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych lub innych
 • Strony kosztowej i przychodowej.

Przy ocenie czy transakcja jest jednorodna uwzględnia się:

 • Jednolitość transakcji w sensie ekonomicznym
 • Określone kryteria porównywalności,
 • Metody weryfikacji cen transferowych
 • Inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

Dokumentacja cen transferowych – zmiany – Podatnicy zwolnieni ze sporządzania dokumentacji cen transferowych (nawet po przekroczeniu progów dokumentacyjnych) transakcji:

Zawieranych przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub Zarząd na terytorium Polski w roku podatkowym w którym, każdy z tych podmiotów powiązanych łącznie spełnia następujące kryteria:

 • Nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,
 • Nie korzysta ze zwolnienia dotyczącej działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 • Nie poniósł straty podatkowej.
 • Objętych decyzją porozumienia w sprawie ustalania cen transferowych
 • Których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu lub kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
 • Między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.
 • W przypadku gdy powiązania wynikają wyłączenie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
 • W których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego
 • Realizowanych między grupa producentów rolnych a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia na określonych warunkach
 • Realizowanych pomiędzy wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw lub uznaną organizację producentów owoców i warzyw a jej członkami dotyczących odpłatnego zbycia na określonych warunkach
 • Polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Polski przez podatników, objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż Polska.

Nowe regulacje można stosować do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018r.

Zapraszamy do współpracy:

https://naumczyk.pl/uslugi/doradztwo/