Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Ceny transferowe w 2017 r. przypomnienie

Ceny transferowe – dokumentacja podatkowa

Ceny transferowe – w związku z koniecznością dostosowania polskich przepisów do wymogów unijnych od 1 stycznia 2017 r. zostały wprowadzone zmiany w ustawie o podatku dochodowym dotyczące cen transferowych.

Zmiana definicji podmiotu powiązanego

Od 1 styczna 2017 r. podmiotem powiązanym jest podmiot posiadający bezpośredni lub pośredni udział w kapitale innego podmiotu w wysokości nie mniejszej niż 25%.

 

Zakres podmiotowy dokumentacji

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek dokumentacyjny zależy wyłącznie od :

 • wysokości przychodów i kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości osiągniętych w poprzednim roku podatkowym
 • od przekroczenia progów wartości transakcji jednego rodzaju ustalonych w zależności od wielkości przychodów.

Podatnicy, których przychody lub koszty nie przekraczają 2 mln euro rocznie nie posiadają obowiązku dokumentacyjnego.

Limit 2.000.000 euro przychodów lub kosztów nie będzie miał jednak zastosowania do podmiotów przeprowadzających określone transakcje z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Listy krajów i terytoriów, w których występuje szkodliwa konkurencja podatkowa, są opublikowane w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r.:

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy zarówno podmiotów, które są osobami fizycznymi, jak i osób prawnych.

 

Ceny transferowe – podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ceny-transferowe1/dokumentacja-cen-transferowych/aktualne-przepisy

 

Ceny transferowe – elementy dokumentacji
 1. Dokumentacja krajowa (local file)

Dokumentacja cen transferowych na poziomie lokalnym – krajowym dotyczy transakcji  lub zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych pojawiających się pomiędzy powiązanymi podmiotami krajowymi w grupie.

W tej części dokumentacji cen transferowych podmioty krajowe potwierdzają, że transakcje zawarte miedzy podmiotami w grupie są ustalane na zasadach zgodnych z warunkami ustalonymi pomiędzy podmiotami niezależnymi.

Na dokumentację na poziomie lokalnym składa się:

 • opis podatnika (struktura organizacyjna i zarządcza, przedmiot i zakres prowadzonej działalności gospodarczej, realizowana strategia gospodarcza, otoczenie konkurencyjne)
 • opis transakcji lub innych zdarzeń,
 • dane finansowe,
 • analiza funkcjonalna (w tym aktywa i ryzyka),
 • opis metody i sposobu kalkulacji dochodów wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru,
 • opis ewentualnie przeprowadzonych pomiędzy podmiotami powiązanymi przeniesień istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,
 • dokumenty źródłowe.
 1. CIT – TP

Uproszczone sprawozdanie w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi lub podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (CIT-TP) ma postać formularza przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Podatnik musi podać w nim:

 • podstawowe informacje dotyczące podatników (dane identyfikacyjne, adres, itp.)
 • identyfikację powiązań podatnika poprzez wskazanie m.in. proporcji udziałów posiadanych w kapitale innych podmiotów i liczby podmiotów, z którymi prowadzone są transakcje z podziałem na poszczególne kategorie krajów,
 • wskazanie głównego sektora działalności i tzw. profilu funkcjonalnego (na podstawie tych informacji urząd skarbowy będzie mógł określić m.in. rolę danego podmiotu w grupie)
 • informacje o restrukturyzacji dokonywanej w ciągu roku przez podatnika (np. zmiany formy prawnej, otrzymanie lub wypłata rekompensaty pieniężnej lub innej)
 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi (należy wskazać przybliżoną wartość transakcji, ich proporcje oraz państwa będące siedzibą stron tych transakcji).
 1. Analiza porównawcza (benchmark study)

Jest to analiza mająca na celu porównanie cen oraz rentowności transakcji z podmiotami powiązanymi w odniesieniu do cen lub rentowności transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami niezależnymi.

Powinna ona opierać się na dostępnych danych dot. porównywalnych polskich podmiotów. Dopiero w przypadku braku konkurencji na rynku polskim można będzie wykorzystać dane podmiotów spoza naszego kraju lub opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

 1. Dokumentacja grupowa (master file)

Ma opisywać działalność grupy kapitałowej, w której funkcjonują poszczególne przedsiębiorstwa powiązane.

Dokumentacja grupowa powinna zawierać przede wszystkim informacje dotyczące:

 • polityki cen transakcyjnych prowadzonej przez grupę,
 • opisu wykorzystywanych przez grupę wartości niematerialnych,
 • opisu sytuacji finansowej grupy, w tym sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej.

Obowiązek informacyjny dotyczy także szeroko rozumianych wartości niematerialnych (w tym tzw. umów o podziale kosztów).

W dokumentacji należy również wskazać:

 • podmioty powiązane, których dotyczy ta część dokumentacji,
 • daty składania rocznego zeznania podatkowego podmiotów powiązanych.

 

 1. Raportowanie wg krajów (country-by-country reporting)

Ten element dokumentacji cen transferowych stanowi zbiór informacji dotyczących podmiotów wchodzących w skład grupy odnośnie ich działalności w różnych krajach.

Do tych informacji zalicza się:

 • wielkość osiągniętego dochodu,
 • skalę prowadzonej działalności,
 • kwotę zapłaconego podatku. 

 

Obowiązek sporządzania dokumentacji w roku następnym

Jeśli w danym roku podatkowym wystąpił obowiązek dokumentacyjny, w kolejnym roku obowiązek sporządzania dokumentacji występuje niezależnie od wysokości osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów.

 

Ceny transferowe – termin sporządzenia dokumentacji podatkowej

Nowe przepisy nakładają obowiązek składania do urzędu skarbowego Oświadczenia Zarządu o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych oraz uproszczonego sprawozdania CIT-TP do upływu terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Termin przedstawienia dokumentacji na żądanie organów podatkowym nie uległ zmianie – 7 dni od dnia doręczania tego żądania.

 

Ceny transferowe -dodatkowa dokumentacja podatkowa na żądanie US

Mimo nieprzekraczania limitów i progów istotności US oraz organy kontroli skarbowej w przypadku pojawienia się okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia wartości transakcji lub zdarzeń mogą zażądać od podatnika sporządzenia i przedłożenia dokumentacji cen transferowych w ciągu 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

 

Ceny transferowe – sankcje za niewykonanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

Sankcje te możemy podzielić na:

 • podatkowe

Sankcją podatkową za brak dokumentacji podatkowej jest 50% stawka podatkowa.

Jeżeli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi, a podatnik nie przedstawi w terminie dokumentacji podatkowej, to różnica pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy zostanie opodatkowana stawką wynoszącą 50%. Zastosowanie sankcji podatkowej nie zwalnia z odpowiedzialności na podstawie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego osób odpowiadających za sprawy finansowe spółki lub osób prowadzących działalność gospodarczą.

 • karno-skarbowe

–        grzywna w wysokości do 120 stawek dziennych (w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania powstanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe)

–        grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych, kara pozbawiania wolności lub obie kary łącznie (kary te mogą być nałożone za nierzetelne sporządzenie dokumentacji)

–        grzywna w wysokości do 240 stawek dziennych (za złożenie nieprawdziwych informacji)

 • karne

Zgodnie z przepisami Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary firma podlega odpowiedzialności, jeżeli osoba fizyczna działająca w jej imieniu popełni przestępstwo skarbowe przeciw obowiązkom podatkowym. W takiej sytuacji na przedsiębiorstwo może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 1 do 8 % przychodu.


Tagi: ,