Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Biegły Rewident – badanie sprawozdania finansowego po raz pierwszy

Obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego

Biegły Rewident – bada sprawozdanie finansowe między innymi spółek wskazanych w ustawie o rachunkowości, którego sprawozdanie finansowego podlega obowiązkowi badania, zwanego również audytem.

Badaniu obligatoryjnemu podlega

które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniały co najmniej dwa z trzech wymienionych warunków:

– średnie zatrudnienie w roku wynosiło co najmniej 50 osób,

– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła równowartość w walucie polskiej przynajmniej  2,5 mln euro,

– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wynosiły równowartość w walucie polskiej przynajmniej 5 mln euro.

Pierwsza umowę na badanie sprawozdania finansowego trzeba zawarzeć z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata. Można ją następnie przedłużyć na kolejny co najmniej dwuletni okres.

Biegły rewident-kto wybiera?

Ustawa o rachunkowości  w artykule 66 ust. 4 określa, że wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. Wyjątkiem jest gdy statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

Decyzja o wyborze firmy audytorskiej zawierana jest w formie pisemnej, najczęściej w formie uchwały organu zatwierdzającego. Umowę o badanie sprawozdania finansowego podpisuje kierownik jednostki.

Biegły rewident – udział w inwentaryzacji

Biegły rewident powinien mieć możliwość udziału w inwentaryzacji. Do obowiązku firmy należy poinformowanie go o terminach jej przeprowadzania oraz umożliwieniu mu czynnego w niej udziału. Jednostka może rozpocząć inwentaryzację, nie wcześniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku obrotowego i zakończyć nie później niż 15 dni po jego zakończeniu.

W sytuacji gdy w przedsiębiorstwie rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin rozpoczęcia inwentaryzacji wypada 1 października 2023 r.

Grożące sankcje

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że osoby, które wbrew obowiązującym przepisom nie poddają badaniu sprawozdania finansowego, udzielają niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, nie składają sprawozdania finansowego do ogłoszenia, rozwiązują umowę o badanie sprawozdania finansowego bez uzasadnionej przyczyny lub zawierają umowę na okres krótszy niż dwa lata, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności.