Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Badanie sprawozdania finansowego – koszt 2023 czy 2024

Badanie sprawozdania finansowego za 2023 odbywa się w 2024, czyli po zakończeniu roku. Umowa z biegłym rewidentem powinna być podpisana w ostatnim kwartale, żeby umożliwić biegłemu uczestnictwo w inwentaryzacji. Często pod koniec oku odbywa się również badanie wstępne sprawozdania finansowego. Nie zmienia to faktu, że usługa jest wykonana dopiero w następnym roku. Koszt badania jest zatem kosztem 2024, bez znaczenia pozostaje fakt, że dotyczy 2023 roku.

Koszt badania sprawozdania finansowego w CIT – kosztem 2024

Koszt badania sprawozdania finansowego w CIT ujmujemy analogicznie, czyli jest również koszt w 2024, nie w 2023. Zapłacona zaliczka – nie jest kosztem podatkowym. Koszty audytu są kosztem pośrednim, koszty te uważa się za potrącone w dacie ich poniesienia, Co do zasady, koszty takie są potrącalne w dacie ich poniesienia, za którą uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury/rachunku, a w razie ich braku – innego dowodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (por. art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 22 ust. 5d ustawy o PDOF).

Ujęcie kosztów zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych wystąpi niezależnie od faktu czy podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego i jego przeprowadzenie nastąpiło w związku z wystąpieniem ustawowego obowiązku czy też wynikało wyłącznie z decyzji jednostki czyli było dobrowolne.

Fakturę końcową oraz obciążający wynik koszt jednostka może ująć następująco:

1) w części niepokrytej zaliczką – jak w przykładzie 1;

2) odniesienie wartości usługi w koszty okresu wykonania usługi:

– Wn konto 40-2 “Usługi obce” lub konto 55 “Koszty zarządu”,
– Ma konto 30 “Rozliczenie zakupu” (przeksięgowanie sumy konta 30 z faktury zaliczkowej i faktury końcowej).