Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Uproszczone sprawozdanie finansowe

Uproszczone sprawozdanie finansowe są:

 • niezależne od formy prowadzenia działalności i
 • uwarunkowane są wielkością przedsiębiorstwa mierzoną spełnieniem 2 z 3 wskaźników:
  • 17.000.000 PLN suma aktywów bilansu na koniec poprzedniego roku,
  • 34.000.000 PLN suma przychodów ze sprzedaży netto towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 50 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty.

Uproszczone sprawozdanie finansowe

to przede wszystkim możliwość stosowania uproszczonych zasad rachunkowości w zakresie:

 • stosowania przepisów podatkowych w zakresie klasyfikacji umów leasingowych
 • rezygnacji z ustalania aktywów i pasywów z tytułu podatku odroczonego
 • zaniechania stosowania przepisów w zakresie wyceny, ujawniania i prezentacji instrumentów finansowych według Rozporządzenia Ministerstwa Finansów
 • możliwość doliczenia do kosztów wytworzenia produktów oprócz kosztów bezpośrednich, koszty pośrednie niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych – pod warunkiem że koszt wytworzenia nie przekroczy ceny sprzedaży netto.

Powyższe uproszczenia mogą być wykorzystywane przez:

 • jednostki  niepodlegające badaniu sprawozdania finansowe jak i
 • jednostki podlegające audytowi.

Decyzja o ich zastosowania podejmowania jest przez kierownika jednostki w polityce rachunkowości.

Nie jest wymagana zatem uchwała walnego zgromadzenia wspólników.

 

Uproszczone sprawozdanie finansowe w mikro i małych jednostkach

to także możliwość:

 1. sporządzania uproszczonego bilansu i rachunku zysków strat
 2. możliwość niesporządzania zestawienia zmian w kapitale własny
 3. możliwość niesporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 4. możliwość stosowania uproszczonej informacji dodatkowej
 5. możliwość rezygnacji ze sprawozdania z działalności pod warunkiem ujawnienia w informacji dodatkowej o nabytych akcjach i udziałach własnych.

Uproszczone sprawozdanie finansowe – planowane zmiany

 • podwyższenia progu z 17 mln PLN do 25,5 mln PLN w zakresie limitu aktywów,
 • podwyższenia progu sprzedaży z 34 mln PLN do 51 mln PLN w zakresie sprzedaży towarów, produktów i usług.

Planowane jest również stosowanie uproszczeń polegających na:

 1. stosowaniu przepisów podatkowych dot. środków trwałych i WNiP w księgach rachunkowych
 2. nietworzenia rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych kosztów dot. świadczeń pracowniczych
 3. rezygnacja z zasady ostrożności wyceny aktywów  – w zakresie tworzenia odpisów aktualizacyjnych aktywów
 4. rezygnacji z zasady ostrożności w zakresie tworzenia rezerw na pewne i znane ryzyko.

Tagi: