Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Podzielona płatność (split payment)

Podzielona płatność (split payment) – założenia

Podzielona płatność (split payment) – to metoda płatności w której o wyborze sposobu płatności za nabyty towar czy usługę decyduje nabywca. Jego decyzja nie wymaga argumentacji i nie musi być poparta konkretnymi przesłankami. Może on wybrać, czy całość (kwotę brutto) chce przekazać na konto rozliczeniowe sprzedawcy, czy płatność chce podzielić (zastosować split payment), czyli kwotę VAT wpłacić na specjalny rachunek VAT sprzedawcy, a kwotę netto na tradycyjny rachunek rozliczeniowy tego samego sprzedawcy.

Podzielona płatność (split payment)

Wybór sposobu płatności odnosi się do pojedynczej faktury, co w praktyce oznacza, że nawet w stosunku do jednego dostawcy nabywca stosować może zamiennie dwie metody regulowania należności.

Rachunek VAT może być prowadzony wyłącznie w walucie polskiej.

Podzielona płatność (split payment) – zagrożenia płynności

 • ograniczenie możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku bankowym na cele inne niż zapłata nabywcy w ramach mechanizmu split payment lub zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego może powodować czasowe problemy z płynnością finansową,
 • w przypadku posiadania kilku rachunków bankowych – do którego dołączony jest rachunek split payment – może oznaczać konieczność zapłaty podatku z kilku kont bankowych,
 • w przypadku likwidacji konta bankowego brak jest możliwości dokonania przelewu środków na nich zgromadzonych na inne rachunki bankowe (podatnik musi zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o zgodę wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym).
 • płatność w ramach podzielonej płatności (split payment) może być realizowana tylko i wyłącznie do każdej faktury osobno
 • w przypadku gdy nabywca wpisze w przelewie kwotę przelewu na rachunek split payment wyższą niż VAT dla sprzedawcy – oznacza to zablokowanie tej wyższej kwoty na rachunku bankowym.

Podzielona płatność (split payment) – korzyści:

Nabywcy:

 • uchylenie od sankcji VAT-owskich,
 • brak odsetek za zwłokę,
 • wyłączenie z solidarnej odpowiedzialności z dostawcą towarów,
 • zachęta dla nabywcy w formie obniżki podatku  w przypadku jego zapłaty przed terminem.

Dostawcy:

 • niższa wartość podatku w wyniku wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za pomocą rachunku VAT,
 • zwrot nadwyżki naliczonego podatku w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia (w przypadku zwrotu na rachunek VAT),
 • złagodzenie sankcji za wykazane przez fiskusa zaniżenia wysokości zobowiązania podatkowego,

Podzielona płatność (split payment) – pozostałe korzyści

Warto podkreślić, iż fakt korzystania z podzielonej płatności (split payment) jest jednym z argumentów mającym wpływ na nadanie przedsiębiorcy „statusu działającego należycie i starannie”.