Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z miesiąca Kwiecień, 2017

ZUS – jeden przelew zamiast czterech

Jeden przelew zamiast czterech – zmiany w numerach rachunków bankowych ZUS Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie przepisów w systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącą wprowadzenia jednego indywidualnego rachunku bankowego dla każdego przedsiębiorcy opłacającego składki ZUS. Obecnie mamy 4 rachunki bankowe ZUS: należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne należności z tytułu […]

Więcej informacji

US rozliczy Twój PIT

Urząd Skarbowy może rozliczyć Twoje zeznanie podatkowe.   Warunki: osiąganie wyłącznie przychodów wykazywanych przez płatników (organy rentowe lub pracodawców) na drukach: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A do dnia 18 kwietnia 2017r. trzeba wypełnić i wysłać elektronicznie wniosek PIT-WZ   Możliwości: rozliczenie indywidualne, wspólne z małżonkiem, jak i przez osoby samotnie wychowujące dziecko dokonanie odliczeń z tytułu […]

Więcej informacji

Ceny transferowe w 2017 r. przypomnienie

Ceny transferowe – dokumentacja podatkowa Ceny transferowe – w związku z koniecznością dostosowania polskich przepisów do wymogów unijnych od 1 stycznia 2017 r. zostały wprowadzone zmiany w ustawie o podatku dochodowym dotyczące cen transferowych. Zmiana definicji podmiotu powiązanego Od 1 styczna 2017 r. podmiotem powiązanym jest podmiot posiadający bezpośredni lub pośredni udział w kapitale innego […]

Więcej informacji

Objaśnienia prawne

Objaśnienia prawne Projekt ustawy „prawo przedsiębiorców” zakłada m.in. wprowadzenie objaśnień prawnych, czyli wyjaśnień odnośnie praktycznego stosowania przepisów. Objaśnienia prawne mają być przygotowywane przez Ministrów oraz organy upoważnione do przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych. Będą one zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Objaśnienia będą uwzględniać wyroki sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE. Wniosek o wydanie […]

Więcej informacji

Konstytucja Biznesu

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało pakiet zmian regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz relacje na linii administracja publiczna – przedsiębiorca. Pakiet ten będzie zawierał: ustawę „PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW”, która zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (przepisy te będą ustalały podstawowe zasady odnoszące się do przedsiębiorców) ustawy lub zmiany obecnie obowiązujących ustaw niezbędne do wdrożenia […]

Więcej informacji

Jawność danych podatkowych

  Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje publikowanie danych podatkowych zawartych w CIT podatników osiągających najwyższe przychody w kraju (należących do 1% największych podatników).   Zakres ujawnianych danych podatkowych Dane podatkowe, które będą ujawniane: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód, podstawa opodatkowania, wysokość należnego podatku, dane identyfikacyjne podatnika wraz ze wskazaniem roku […]

Więcej informacji